സോഷ്യൽ മീഡിയ വരുന്നത് മുഴുവൻ ഒന്നും ശരിയല്ല എന്ന് ഒരുപാട് തവണ തെളിനിട്ടുള്ളതാണ്. എന്നാൽ ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്ത കണ്ടോളു. കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പ്രധാന മന്ത്രി വടകര റെയിൽ വേ സ്റ്റേഷനിൽ എന്ന കുറിപ്പോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആവുകയാണ് ഈ ചിത്രം

( സത്യമാണോ എന്തോ !! )

Post A Comment: