ഈ ആരാധകരുടെ സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ മമ്മൂക്ക പോലും വീണുപോകും. ഈ ഗാനം മാത്രം മതി അവരുടെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കാൻ 

ഗാനം കേൾക്കാം :

Post A Comment: