ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിന്റെ ഗ്രേറ്റ് കളക്ഷൻ കാണാം. പുലിമുരുകനെ പിന്നിലാക്കി മുന്നേറുന്ന ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ Kerala & Indian Gross കാണാം 


#TGF COLLETION 
4 -DAYS

Kerala Collection

#Day1-4.31cr
#Day2-3.32cr
#Day3-3.67cr
#Day4-3.96cr
#Total=15.19cr

All Indian Collection

Day1-4.31cr(not relese out of kerala)
#Day2-5.5cr
#Day3-5.75cr
#Day4-6.96cr
#Total=22.25cr

Post A Comment: