ഉണ്ണി പ്രണവം സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഹദിയ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പിന്നണിഗായിക ആയിട്ടാണു കാവ്യയുടെ തിരിച്ചുവരവ്‌.... തിരിച്ചുവരവ്‌ ഗംഭീരമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു

Post A Comment: