കാസറഗോഡ് ഭാഷ പൊളിച്ചു ..ഏതു ഭാഷാ ശൈലിയും മമ്മൂട്ടിക്ക്  വഴങ്ങും  എന്ന് വീണ്ടും തെളിയിച്ചു 


Post A Comment: