സൈറ ഭാനു സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് പോസ്റ്റർ .അമല മലയാളത്തിലേക് തിരിച്ച വരുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൽ മഞ്ജു വാരിയർ പ്രദാന കഥാപാത്രതെ അവതരിപികുന്നു, കിസ്മത് ഫെയിം ഷെയിൻ നിഗം മറ്റൊരു പ്രദാന വേഷം ചെയുന്നുണ്ട്.


Post A Comment: